W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej informacji o ciasteczkach tutaj.
Rozumiem
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

z wykorzystaniem platformy sprzedaży: System sprzedaży internetowej B2B

 

I.Postanowienia ogólne

1. Platformę prowadzi spółka pod firmą ARTIMOD SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej: VENEZIA Oganowska Nachiło sp.j) z siedzibą Warszawie (kod pocztowy: 04-988), ul. Rosiczki 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001009092, o nr NIP 952-10-00-409, o nr REGON 011382310 (dalej: „Sprzedawca”).
2. Zakupu Towarów za pośrednictwem Platformy mogą dokonywać tylko zarejestrowani użytkownicy Platformy (dalej:„Kupujący”). Zarejestrować się jako Kupujący mogą jedynie podmioty gospodarcze prowadzące działalności gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów rodzajowo podobnych do Towarów. Nabycie Towarów w ramach Platformy odbywa się wyłącznie w celu ich dalszej odsprzedaży przez Kupującego. Nie jest w szczególności możliwe w ramach Platformy dokonywanie na jej podstawie transakcji sprzedaży konsumenckiej. Kupujący dokonując zakupu Towaru (Towarów) w ramach Platformy oświadcza, że nie dokonuje zakupu jako konsument tego/tych  Towaru/Towarów.
3. Dokonanie zakupu Towarów w ramach Platformy wymaga każdorazowo akceptacji niniejszego regulaminu.

 

II. Rejestracja Kupujących w ramach Platformy

1. Zarejestrowanie się Kupującego w ramach Platformy następuje poprzez wypełnienie dostępnego w ramach Platformy formularza rejestracyjnego.
2. Zarejestrowanie Kupującego następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego, pocztą elektroniczną, na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym, informacji od Sprzedawcy o aktywacji konta Kupującego w ramach Platformy.
3. Kupujący zobowiązuje się do nieudostępniania jakimkolwiek nieupoważnionym przez siebie osobom danych dostępowych do swojego konta utworzonego w ramach Platformy oraz do zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób niepowołanych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań jakichkolwiek osób trzecich, nieupoważnionych przez Kupującego do korzystania z funkcjonalności Platformy w ramach konta Kupującego, które wynikły z przekazania przez Kupującego przedmiotowych danych dostępowych osobom nieupoważnionym lub niezabezpieczenia tych danych dostępowych przez Kupującego. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą w szczególności zamówień złożonych przez osoby nieupoważnione, które to zamówienia, w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, strony uznawać będą za skutecznie złożone w imieniu Kupującego.
 

III. Składanie zamówień w ramach Platformy

1. Z wykorzystaniem swojego konta utworzonego w ramach Platformy Kupujący może składać zamówienia na Towary.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej mogą być składane wyłącznie na Towary dostępne w momencie złożenia zamówienia. W przypadku braku danego Towaru w aktualnej ofercie Sprzedawcy, dostępnej w ramach Platformy, Kupujący może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą, pod nr 22 514 14 80, lub pocztą elektroniczną na adres handlowy@venezia.pl, w celu uzyskania informacji o ewentualnej możliwości zamówienia interesującego go Towaru w trybie innym niż z wykorzystaniem Platformy.
3. Ceny Towarów podane na Platformie określone są w złotych. Na Platformie podane są zarówno ceny netto (przy poszczególnych Towarach), jak i ceny brutto (zawierające podatek VAT), przy czym ceny brutto poszczególnych Towarów podawane są w ramach funkcjonalności „Koszyk” (a więc po wyborze Towarów a przed zatwierdzeniem zamówienia). W przypadku zmiany cen zamawianych Towarów decyduje cena podana przy danym Towarze na Platformie w momencie złożenia zamówienia.
4. Do zawarcia umowy sprzedaży określonych Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi poprzez: a) złożenie przez Kupującego zamówienia na te Towary, i b) potwierdzenia zamówienia Kupującego przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę następuje każdorazowo poprzez przesłanie stosownej informacji pocztą elektroniczną na adres Kupującego określony przez Kupującego przy rejestracji w ramach Platformy. W przypadku gdy Sprzedawca w ciągu 7 dni od daty złożenia przez Kupującego zamówienia nie prześle Kupującemu żadnego oświadczenia w przedmiocie potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia zamówienia złożonego przez Kupującego, uznaje się, że Sprzedawca odmówił potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Postanowień art. 682 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
5. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że:

a) Sprzedawca może odmówić potwierdzenia zamówienia bez podawania jakichkolwiek przyczyn, oraz że
b) ceny, asortyment i dostępność Towarów mogą ulegać zmianom.

 

IV. Dostawa i odbiór Towarów

1. Co do zasady sprzedane przez Sprzedawcę Towary są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej dowolnie wybranej przez Sprzedawcę. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
2. Koszty dostarczenia Towarów na adres wskazany przez Kupującego obciążają Sprzedawcę, z uwzględnieniem, że Sprzedawca może zastrzec, że w wypadku niektórych zamówień koszty te obciążać będą Kupującego. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywane jest w drodze publikacji na Platformie. W przypadku poczynienia przedmiotowego zastrzeżenia przez Sprzedawcę, jeżeli zgodnie z tym zastrzeżeniem Kupującego obciążają koszty dostawy Towarów, koszty te Kupujący obowiązany jest zapłacić razem z płatnością ceny za zakupione Towary.
3. Własność Towarów oraz ryzyko ich przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przechodzą na Kupującego z chwilą odbioru Towarów od kuriera lub (zgodnie z postanowieniami pkt 4 poniżej) z magazynu Sprzedawcy.
4. W zamówieniu Kupujący może zdecydować o samodzielnym odbiorze Towarów z magazynu Sprzedawcy. W takim przypadku Kupujący może odebrać towar, nie wcześniej niż w terminie wskazanym w pkt 5 poniżej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej. Towary można odbierać z magazynu Sprzedawcy mieszczącego się w Warszawie, ul. Strzygłowska 28, w godzinach 8-17, w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Zamówienia realizowane są w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
6. W przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru zamówionych Towarów lub nie odebrania Towarów z magazynu Sprzedawcy w ciągu 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w pkt 5 powyżej, Sprzedawca może naliczyć Kupującemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w odbiorze Towarów.
7. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi dla danej umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym warunkami odnośnie płatności ceny za zamówione Towary, cena ma być płatna z góry, Sprzedawca może powstrzymać się z własnym świadczeniem do czasu uregulowania całości ceny i kosztów dostawy Towarów – jeżeli koszty te obciążają Kupującego - przez Kupującego.
8. Sprzedawca dokłada starań, aby opisy i parametry Towarów podane na Platformie były zgodne z rzeczywistością. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości danego Towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. W przypadku zaistnienia sytuacji niezgodności podanych na Platformie właściwości lub parametrów Towarów objętych umową sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, Kupującemu służy prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, które to prawo może wykonać składając Sprzedawcy stosowne pisemne oświadczenie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od momentu odbioru Towarów. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zwrot towarów następuje na adres: ul. Wał Miedzeszyński 209, 05-987 Warszawa w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty odbioru Towarów, przy czym Towary winny być zwrócone w stanie, w którym zostały dostarczone Kupującemu/odebrane przez Kupującego, w tym oryginalnie zapakowane. Za każdy dzień zwłoki Kupującego w zwrocie Towarów w stosunku do terminu określonego w zdaniu poprzedzającym Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 100 zł.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnienia w dostawie Towarów, w stosunku do terminu określonego w pkt 5 powyżej, jeżeli opóźnienie to było wynikiem działania lub zaniechania firmy kurierskiej dostarczającej Towary.

 

V. Płatność ceny

1. Cena płatna jest w sposób zdefiniowany w zamówieniu przy wykorzystaniu dostępnych w ramach Platformy opcji płatności ceny.
2. Na ceny zakupionych Towarów Sprzedawca wystawia i dostarcza Kupującemu faktury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny należnej Sprzedawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się także w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie kosztów dostawy Towarów – jeżeli koszty te obciążają Kupującego.

 

VI. Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonych mu lub odebranych przez niego z magazynu Sprzedawcy Towarów oraz ewentualnego zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady tych Towarów w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty dostarczenia/odbioru Towarów. Po tym terminie Kupujący traci uprawnienia z rękojmi, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
2. Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia faktu uszkodzeń mechanicznych Towarów powstałych podczas transportu oraz braku Towarów w transporcie kurierowi przy odbiorze. Późniejsze reklamacje w tym zakresie nie będą rozpatrywane, a Kupujący traci uprawnienia związane z takim uszkodzeniami lub brakami w dostawie Towarów.
3. W przypadku zgłaszania reklamacji Towarów Kupujący zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Sprzedawcy, telefonicznie na nr 22 514 14 80 lub pocztą elektroniczną na adres handlowy@venezia.pl, o przesłaniu/dostarczeniu reklamowanych Towarów celem rozpatrzenia reklamacji z podaniem następujących danych: kodów reklamowanych modeli, liczby wadliwych Towarów, rodzaju wady oraz liczby kartonów zbiorczych.
4. Co do zasady odpowiedzialność Sprzedawcy za wady sprzedanych Towarów jest wyłączona po upływie terminów opisanych w pkt 1 i 2 powyżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może uwzględnić niektóre roszczenia Kupującego wynikające z wadliwości Towarów (z przyczyn tkwiących w tych Towarach w chwili sprzedaży Towarów Kupującemu) sprzedanych przez Kupującego konsumentom, jeżeli konsumenci zgłosili w odniesieniu do tych Towarów roszczenia oparte na twierdzeniu ich niezgodności z umową. W takich przypadkach Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt reklamacji konsumentów wraz z reklamowanym Towarem w celu rozpatrzenia zasadności tych reklamacji przez Sprzedawcę. Dostarczenie reklamacji konsumentów oraz reklamowanego Towaru może nastąpić: a) osobiście na adres Działu Reklamacji Sprzedawcy: ul. Wał Miedzeszyński 209, 03-994 Warszawa wraz z dowodem zakupu, lub b) pocztą lub kurierem na adres Działu Reklamacji określony w pkt a) powyżej z opisem przyczyny reklamacji i kserokopią dowodu zakupu.
5. Wszystkie reklamacje powinny zawierać prawidłowo i czytelnie wypełniony wniosek reklamacyjny, tj. określenie modelu i liczby wysyłanych Towarów, dokładny opis zgłaszanych wad i pieczątkę sklepu Kupującego.
6. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez niego reklamowanego Towaru.
7. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego wynikająca z faktu wadliwości Towarów lub ich niezgodności z umową sprzedaży konsumenckiej zawartej przez Kupującego z konsumentem jest wyłączona w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez publikację zmienionego regulaminu w ramach Platformy. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na zawarte już na jego podstawie umowy sprzedaży ani na złożone przez Kupującego zamówienia, co do których Sprzedawca nie oświadczył jeszcze czy je potwierdza, a nie upłynął termin, o którym mowa w pkt III.5 zdanie przedostatnie.
2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Pliki do pobrania

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania tutaj.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania tutaj.

 

copyrights Unisono 2015
realizacja: MEETMEDIA

do góry